Informacje ogólne

Home / Informacje ogólne
 • Dzieci zdrowe przyjmowane są w poniedziałki, środy i piątki od godziny 12:00 do 14:00

 

 • Termin wizyt ambulatoryjnych może być ustalany telefonicznie, osobiście lub poprzez osoby drugie w rejestracji tutejszej Poradni. Zachorowania nagłe są przyjmowane w miarę możliwości niezwłocznie, dla wszystkich innych przypadków prosimy ustalać terminy. Wizyty domowe zgodnie z harmonogramem w uzasadnionych medycznie przypadkach należy uzgadniać telefonicznie lub poprzez osoby drugie bezpośrednio z lekarzem.

 

 • Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat nie leczący się dotychczas z powodu nadciśnienia, choroby wieńcowej lub innej choroby serca proszeni są o zgłaszanie się do badań profilaktycznych chorób układu krążenia w rejestracji.

 

 • Kobiety w ciąży, inwalidzi wojenni i wojskowi kombatanci oraz osoby represjonowane, zasłużeni honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów oraz osoby z wysoką gorączką lub innym nagłym zachorowaniem – przyjmowani są w miarę możliwości poza kolejnością. W chwili przybycia do Poradni prosimy powiadomić pielęgniarkę o zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności.

 

 • Transport sanitarny – Wszystkim pacjentom przysługuje na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej i z powrotem. W innych przypadkach, również na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością co szczegółowo regulowane jest Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 20o4 roku, w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz.U.04.275.2731). W przypadku leczenia w poradni specjalistycznej, transport na pierwszą poradę zleca lekarz rodzinny a na każdą następną specjalista.

 

 • Porady ambulatoryjne lekarz udziela w poradni na miejscu oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi w domu chorego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z lekarzem. W przypadkach uzasadnionych medycznie porada jest udzielana w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych (oprócz stanów zaostrzenia choroby), przy kontynuacji leczenia, przedłużeniu stałych leków, konsultacji wyników oraz w przypadkach potrzeby kontaktu z lekarzem PORADY REALIZOWANE SĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU w rejestracji poradni.

 

 • Uwaga – W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010, Nr 183, Poz. 1234) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuję, iż: Od 01.01.2012r. podstawą do ustalenia prawa do uzyskania jednorazowej zapomogi oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka będzie przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego fakt objęcia kobiety opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia życia. Świadczenia powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży co również potwierdza się na zaświadczeniu. Szczegółowych informacji na ten temat oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielają pracownicy MOPS.

  Adresy MOPS w Katowicach:

 

 • Uwaga – Na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz.U. z 2016 r. poz.1860) wszystkie dzieci do 18 roku życia, które posiadają zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny im być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli jest to niemożliwe – w innym terminie poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Ponadto w/w pacjenci mają prawo do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – bez skierowania. Pisemna informacja o w/w uprawnieniach powinna być dostępna w miejscu rejestracji pacjentów.

 

 • Uwaga – W przypadku posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego lub innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty lub innego dokumentu, osoba ta jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych po utracie prawa do tych świadczeń (art. 49 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027)

 

 • W przypadku gdy ubezpieczony dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zobowiązany jest wnieść opłatę 80 zł na rachunek NFZ (BGK o/Katowice 27 1130 1091 0003 9003 7420 0001)

 

 • Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna jest realizowana:

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EPIONE Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a telefony 32 2545086 lub 32 2545271

  Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Chorób Sutka TOMMED Katowice ul. Fredry 22 telefon 32 2028309

  NZOZ EPIONE Katowice, ul. Szopienicka 59 telefon 32 2557035

  Centrum Medyczne POLMED Katowice, ul. Dąbrówki 10 telefon 32 6610565

 

 • Księga skarg i wniosków znajduje się u Kierownika Poradni. Kierownik Poradni dr Danuta Trzcionka-Bera

 

 • Pisemne uwagi wnioski i zażalenia składać należy do Wydziału Współpracy z Ubezpieczonymi Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice, ul. Kosshutha 13 telefon 32 7351850 lub 32 7351848

 

 • Rzecznik Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia bezpłatna infolinia 800190590 czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00 do 21:00

 

 • Dział Praw Pacjenta Katowice, ul. Generała Jankego 15A telefon 32 7350513 lub 32 7350545

 

 • Telefony Alarmowe Ratownictwa Medycznego 112 i 999 Infolinia (czynna 24h na dobę 7 dni w tygodniu) Telefon 801002903 – Numer dla dzwoniących w kraju lub Telefon 32 7900903 – Numer dla dzwoniących z zagranicy lub telefonów komórkowych.

 

 • Godziny Urzędowania wszystkich placówek Śląskiego OW NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach wtorek 8:00 do 18:00)

  Centrala telefoniczna Śląskiego OW NFZ – telefon 32 7351700

  Informacja Śląskiego OW NFZ – Katowice, ul. Kossutha 13 telefon 32 7351900 lub Katowice, ul Generała Jankego 15a telefon 32 7350505

  Informacja dotycząca Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Śląskiego OW NFZ (również zgłoszenie o kartach zaginionych lub skradzionych) Katowice, ul. Kossutha 13 telefon 32 7351800

  Informacja dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Katowice, ul Kossutha 13 telefon 32 7351882, 32 7351872 32 7351887, 32 7351878, 32 7351678, 32 7351679

  Informacja Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Śląskiego OW NFZ Katowice, ul Generała Jankego 15a telefon 32 7350522

  Informacja Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Śląskiego OW NFZ Katowice, ul Kossutha 13 telefon 32 7351686, 32 7351605

  Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ Katowice, ul Generała Jankego 15a telefon 32 7350513, 32 7350545

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie działa całodobowo pod numerem telefonu 800120002

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 lipiec 2011 roku

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku